Privacy verklaring

 

Inleiding

D-Stress Massage neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op
een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke
gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy
Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw
persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor
vragen kun je altijd contact opnemen met info@d-stressmassage.nl.

Wie is D-Stress Massage?

D-Stress Massage is de eenmanszaak D-StressMassage Aan Huis, kantoorhoudende te (3076
GV) Rotterdam aan Moliereweg 576, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van
Koophandel onder nummer 64631095.
D-Stress Massage is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens door D-Stress
Massage de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt D-Stress Massage jouw gegevens?

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor D-Stress Massage
persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens D-Stress
Massage voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te
mogen verwerken en hoe lang de gegevens door D-Stress Massage worden bewaard. Om het
overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie<

Doeleinde: Financiële administratie
Gegevens: Factuuradres
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde: Verlenen van de dienst zelf
Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde: Facturatie
Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Marketing

Doeleinde: Direct marketing
Gegevens: Naam, Telefoonnummer
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?

D-Stress Massage heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons verstrekt
hebt. .

Wat zijn jouw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal
rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage

Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Als je de
persoonsgegevens wilt zien die bij D-Stress Massage over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek
tot inzage doen.

Wijzigen

Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding
van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek
hiertoe doen bij D-Stress Massage. Je kunt verzoeken dat D-Stress Massage je gegevens wijzigt,
verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking

Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om D-Stress Massage te verzoeken de
verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van D-Stress Massage
of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van D-Stress Massage te verkrijgen. D-Stress Massage
zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in
andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij
een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming
is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen,
maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat D-
Stress Massage je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door D-Stress Massage

Een verzoek kan verstuurd worden naar info@d-stressmassage.nl. D-Stress Massage zal je
verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat D-Stress
Massage een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien D-Stress Massage je verzoek afwijst
zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens

De gegevens kunnen worden doorgegeven aan:
– Verwerkers
– Partijen die betrokken zijn bij de uitvoering of nakoming van een overeenkomst tussen
jou en D-Stress Massage

Het kan zijn dat D-Stress Massage verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij,
bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy
Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop D-Stress Massage je
gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar info@d-stressmassage.nl. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop D-Stress Massage jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar info@d-stressmassage.nl. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.